หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นางปราจีน สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
“ การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตมีประสิทธิภาพ
สังคมอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
 
 
  อัตตลักษณ์
 
" แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมเด่น "
 
  พันธกิจ
 
  พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการรับรองการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
  พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งให้ความคุ้มครองทางสังคม อย่าทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  ครอบครัวชุมชนมีสุขภาวะดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
  พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ และยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์
และการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์
  ส่งเสริมและสนับสนุน การสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อ
  ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP และการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้
  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคง ในสังคมรวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง
  พัฒนาองค์กรและประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา สำหรับบุคลากรในองค์กร และประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
  ส่งสริมสนับสนุน และอนุรักษ์กรสืบสานด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก และส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาคมอาเซียน ได้รู้จักและชื่นชมอย่างกว้างขวาง
  สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค
  แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสียฯลฯ
  แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง ซ่อมแชม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
  แนวทางการก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม และคุณภาพชีวิต
  แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพอนามัยที่ดี
  แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน
  แนวทางการส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้
  แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน
  แนวทางการการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา สู่ประชาคมอาเซี่ยน
  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
  แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
  แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย ให้แก่ประชาชน การพัฒนาสินค้า OTOP
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา
  แนวทางสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
  แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-645-8792
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044-120-660 โทรสาร : 044-120-660
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 489,263 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10