หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
สถานที่สำคัญในตำบลหนองไผ่
กลุ่มอาชีพในตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
 
นางปราจีน สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
  กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ได้จัดทำขึ้น
 
  กิจการสภา
  การทำงานของสมาชิกสภา
ที่มาจากการเลือกของประชาชน
 
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
รวบรวมข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ หนังสือคำสั่ง ฯลฯ
ของ อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน)2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
   
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็ก อบต [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 140 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 133 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาสถานีสูบน้ำ บ้านหนองแ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 145 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 111 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงนานายสุชาติ-คลองส่งน้ำ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายเรืองศักดิ์-สามแยก) บ้ [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงหน้าร้านสหกรณ์) บ้ [ 25 ก.ย. 2566 ]

   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ ๔ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
**ด่วนที่สุด** ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 90 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 84 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 89 
**ด่วนที่สุด** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 56 
ขอความร่วมมือแจ้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดำเนินงานตามงานหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (The Must) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 48 
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
เชิญสถานศึกษาร่วมกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
***ด่วนมาก*** ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
***ด่วนที่สุด***โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันะุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 82 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 118 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะ การวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข. [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
**ด่วนที่สุด** การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
   
 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศผู้ชนะ 3 โครงการ [ 30 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
อบต.บ้านแท่น ทำบุญที่วัดจูมพร [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวแดง การสูบน้ำท่วมขังรอการระบาย [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.คอนสวรรค์ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานสะอาดจังหวัดชัยภูมิ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านยาง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ชัยภูมิ นายศตวรรษ อุ่นจางวาง รก.ผอ.กม. ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ควา [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนต [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.บำเหน็จณรงค์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง การซ่อมไฟส่องสว่าง/เปลี่ยนหลอดไฟ ทางสาธารณะ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
   
 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศผู้ชนะ 3 โครงการ [ 30 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
อบต.บ้านแท่น ทำบุญที่วัดจูมพร [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวแดง การสูบน้ำท่วมขังรอการระบาย [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.คอนสวรรค์ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานสะอาดจังหวัดชัยภูมิ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านยาง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ชัยภูมิ นายศตวรรษ อุ่นจางวาง รก.ผอ.กม. ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ควา [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนต [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.บำเหน็จณรงค์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง การซ่อมไฟส่องสว่าง/เปลี่ยนหลอดไฟ ทางสาธารณะ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
   
 
 
กระดานสนทนา
 
 
จำหน่ายน็อต สกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 61  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการชำระภาษีร้านค้าค่ะ (20 เม.ย. 2566)    อ่าน 58  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2565)    อ่าน 163  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
กลุ่มสานตระกร้าอลูมิเนียม(จากขยะรีไซเคิล)
วัดโนนหญ้าคา
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
   
คู่มือประชาชน
   
   
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
E-Service
 
แบบใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองไผ่
ประจำปีการศึกษา 2565
แบบคำขอลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ขอความอนุเคราะห์น้ำ
เพื่ออุปโภค/บริโภค
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-645-8792
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044-120-660 โทรสาร : 044-120-660
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 367,530 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.หนองไผ่
facebook
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.หนองไผ่
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.หนองไผ่
อบต.หนองไผ่
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
CLICK