หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
สถานที่สำคัญในตำบลหนองไผ่
กลุ่มอาชีพในตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
 
นางปราจีน สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
  กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ได้จัดทำขึ้น
 
  กิจการสภา
  การทำงานของสมาชิกสภา
ที่มาจากการเลือกของประชาชน
 
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
รวบรวมข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ หนังสือคำสั่ง ฯลฯ
ของ อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 74 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 105 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 74 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 109 
   
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็ก อบต [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 113 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 102 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาสถานีสูบน้ำ บ้านหนองแ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 115 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 91 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายแยกกุดละลม-หนองแหน-หนองโดก) บ้าน [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (ช่วงนานายตู้-นานายปราโมทย์ ทานาแซง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโคกไปบ้านหนองกระทุ่ม (ช่วงนานางไข [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร (สายคลองส่งน้ำ-ถนนลาดยางบ้านโนนหญ้าคา) บ้าน [ 24 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด** การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด** ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ การทำงานวิถีใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
**ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำแผนพัฒนากีฬาจังหวัดชัยภูมิ [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
โครงการอบรมหลักสูตร วินัยข้าราชการท้องถิ่นการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง  [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์ฺส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม วินัยข้าราชการท้องถ่ินการคงอยู่่ และการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยทักษิณ [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
****ด่วนที่สุด**** การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
รายงานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
   
 
ทต.หนองบัวแดง การขุดลอกร่องระบายน้ำบ้านไทยเจริญ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองนาแซง กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ เตรียมรายงาน พมจ.ชัยภูม [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมพญาแล ช [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ชัยภูมิ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต (อาคารป้องกันฯหลังเก่า) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 อบต.ส้มป่อย (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกร [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 อบต.ละหาน (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 อบต.ละหาน (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.12 ทต.บ้านเขว้า (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.แหลมทอง สร้างฝายชะล่อน้ำ ทำความดีด้วยหัวใจ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
   
 
ทต.หนองบัวแดง การขุดลอกร่องระบายน้ำบ้านไทยเจริญ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองนาแซง กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ เตรียมรายงาน พมจ.ชัยภูม [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมพญาแล ช [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ชัยภูมิ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต (อาคารป้องกันฯหลังเก่า) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 อบต.ส้มป่อย (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกร [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 อบต.ละหาน (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 อบต.ละหาน (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.12 ทต.บ้านเขว้า (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.แหลมทอง สร้างฝายชะล่อน้ำ ทำความดีด้วยหัวใจ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
   
 
 
กระดานสนทนา
 
 
สอบถามเรื่องการชำระภาษีร้านค้าค่ะ (20 เม.ย. 2566)    อ่าน 27  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2565)    อ่าน 146  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
กลุ่มอาชีพ
วัดโนนหญ้าคา
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
   
คู่มือประชาชน
   
   
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
E-Service
 
แบบใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองไผ่
ประจำปีการศึกษา 2565
แบบคำขอลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ขอความอนุเคราะห์น้ำ
เพื่ออุปโภค/บริโภค
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-645-8792
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044-120-660 โทรสาร : 044-120-660
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 310,111 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.หนองไผ่
facebook
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.หนองไผ่
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.หนองไผ่
อบต.หนองไผ่
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
CLICK