หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นางปราจีน สุพรรณฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
**ด่วนที่สุด** ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 175 
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 11 - 15 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖6) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 100 
** ด่วนที่สุด ** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยื่นแบบฯด้วยกระดาษ) ประจำเดือนภาษี มีนาคม 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
เชิญประชุมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอน [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการจัดการศึกษาฯ [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
การดำเนินกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
เชิญประชุม ข้อราชการสำคัญสำหรับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดชัยภูมิ [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดชัยภูมิ [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
***ด่วนที่สุด*** โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 259 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2566 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 98 
เอกสารประชาสัมพันธืแผ่นพับโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่านิติกรรมที่ดินฯ) จากสนง.ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โอนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
***ด่วนที่สุด*** การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566 จังหวัดชัยภูมิ [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังคุณภาพนำ้ประปา [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
**ด่วนที่สุด** ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
**ด่วนที่สุด** ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
**ด่วนมาก** แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและประเมินผลโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 59 
การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB Corporate Online [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
การสำรวจแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 204
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-645-8792
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044-120-660 โทรสาร : 044-120-660
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
จำนวนผู้เข้าชม 310,004 เริ่มนับ 8 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10